Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Năm tài chính Kỳ báo cáo BCTC BCTC hợp nhất
BCTC CV giải trình BCTC hợp nhất CV giải trình
2018 Quý I Báo cáo tài chính Mẹ Q1 2018 Giải trình BCTC Mẹ Q1 2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1 2018 Giải trình BCTC Hợp nhất Q1 2018
2017 Quý I BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III BCTC Quý III CV giải trình Quý III BCTC hợp nhất Quý III CVGT BCTC hợp nhất Quý III
Quý IV BCTC Quý IV CV giải trình Quý IV BCTC hợp nhất Quý IV CVGT BCTC hợp nhất Quý IV
Cả năm BCTC Mẹ cả năm CV Giải trình cả năm BCTC hợp nhất CV Giải trình hợp nhất
2016 Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm
2015 Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm
2014 Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm
2013 Quý I
Cả năm