Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Năm tài chính Kỳ báo cáo BCTC BCTC hợp nhất
BCTC CV giải trình BCTC hợp nhất CV giải trình
2017 Quý I BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III BCTC Quý III CV giải trình Quý III BCTC hợp nhất Quý III CVGT BCTC hợp nhất Quý III
2016 Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm
2015 Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm
2014 Quý I
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Cả năm
2013 Quý I
Cả năm
2012 Quý I
Cả năm